U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas
'; ?>
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Zezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
'." ".'
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2019.04.13
0) { $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; copy ($licz , $licz.bak); } else { copy ($licz.bak , $licz); $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; } $file=fopen($licz, "w"); flock($file, 2); fwrite($file, $ile); flock($file, 3); fclose($file); copy ($licz , $licz.bak); echo "Strona wyświetlona ".($ile)." razy"; ?>
 
Działalność gospodarcza
 
Na terenie gminy głównym kierunkiem działalności gospodarczej jest rolnictwo. W gminie działa 971 gospodarstw, a średnia wielkość gospodarstwa wynosi 5,86 ha. Z działających gospodarstw 10 mieści się w przedziale 15-24 ha i są to głównie gospodarstwa specjalizujące się w produkcji sadowniczej. Nieco mniejsze znaczenie mają gospodarstwa specjalizują się w produkcji mleka. Zgodnie z ustawą o samorządzie, gmina jest wspólnotą samorządową utworzoną przez mieszkańców z jednostkami pomocniczymi, jakimi są sołectwa. W zakresie działań gminy leżą wszystkie działania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami, na rzecz innych podmiotów oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców.

Głównym celem działań o charakterze gospodarczym jest generowanie dochodów szczególnie w sektorze rolno - spożywczym, małych i średnich przedsiębiorstw, sektorze gospodarstw domowych oraz w sektorze administracji publicznej (budżetu państwa, budżetów gmin). Dobrze rozwinięty lokalny sektor gospodarczy jest bezpośrednim źródłem pomyślności mieszkańców gminy, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w skali całej lokalnej społeczności. Efektem wzrostu lokalnego sektora gospodarczego powinien być wzrost liczby miejsc pracy. W modelu planowania zrównoważonego rozwoju lokalnego rozwój gospodarczy zajmuje szczególne miejsce, ponieważ jest siłą napędową procesów rozwojowych zachodzących również w sferze społecznej i ekologiczno-przestrzennej. Z tego powodu dbałość o dobrą kondycję tego sektora powinna być jednym z przedmiotów szczególnej uwagi i troski lokalnych władz samorządowych.
Na terenie naszej gminy znajdują się tereny mogące stanowić ofertę dla potencjalnych inwestorów, chcących zainwestować i rozpocząć działalność gospodarczą. Możliwe jest prowadzenie różnej działalności przemysłowej, nie kolidującej z prawami ochrony środowiska, handlowej i innnej.

Gmina jest rejonem charakteryzującym się wysoko wydajną produkcją sadowniczą, skąd wynika zapotrzebowanie na rozwój przetwórstwa owoców. Ze względu na fakt iż teren gminy jest w dużym procencie zalesiony można tu rozwinąć skup i przetwórstwo owoców leśnych.
Nie bez znaczenia są znaczne zasoby siły roboczej, oraz jej niskie koszty. Z uwagi na zalety krajobrazu i klimatu gminy, coraz większego znaczenia nabierają walory turystyczno - rekreacyjne. Istnieje więc zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie tworzenia bazy turystycznej i wypoczynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.
Ze strony władz gminy potencjalny inwestor może liczyć na wszelką pomoc prawną i organizacyjną, oraz ułatwienie kontaktów z istniejącymi podmiotami.

Serdecznie zapraszamy do inwestowania na terenie naszej gminy!


Mamy też swoje problemy. Do podstawowych zaliczamy:
- Słabą jakość dróg, choć ich sieć stale się powiększa, a istniejące są suskcesywnie modernizowane
- Brak oczyszczalni ścieków i kanalizacji,
- Ograniczony zbyt płodów rolnych,
- Brak małych i średnich przedsiębiorstw,
- Brak zakładów przetwórczych,
- Brak gazyfikacji,
- Brak wykonywania prac melioracyjnych,
- Brak zagospodarowania słabych gruntów,
- Mała ilość terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe,
- Niskie dochody gminy
 
 
Załóż firmę przez telefon - jak otworzyć firmę, jak rozpocząć swój biznes.
 
 
 
Strona CEIDG - jak otworzyć firmę, jak rozpocząć swój biznes.
 
 
 
Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą i chcesz założyć własną firmę zajrzyj koniecznie na tę stronę:
 
 
 
Tu też znajdziesz pomoc w zarządzaniu mikro firmą
 
 
 
 
Do góry do góry strony Do góry
 
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006