U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas
'; ?>
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Zezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
'." ".'
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2019.04.13
Strona wyświetlona  1 198 / 1 220 razy
 
Informacje dla inwestorów. Rok 2018 i 2019
 
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
 
Informacja z dnia 2018.12.12
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska w 2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych w 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny w worki koloru zielonego, niebieskiego i żółtego tj.: makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, metali, opakowań wielomateriałowych. Orientacyjna ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania - 600 Mg w tym odpady z PSZOK, wielkogabarytowe i inne.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem nr 661203-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
'."   "; echo " Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu"; ?>
 
 

Informacja z dnia 2018.11.09
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Łaziska
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Łaziska, gmina Łaziska, powiat opolski mająca na celu przystosowanie obiektu na rzecz kultywowania i edukacji w zakresie dziedzictwa rybackiego. Obiekt zlokalizowany na działkach wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej oraz elementów prefabrykowanych.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 646763-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
'."   "; echo " Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu"; ?>
 
 

Informacja z dnia 2018.10.20
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem 572 instalacji kolektorów słonecznycho mocy zainstalowanej minimalnej 1,9 MW lecz mniejszej niż 2 MW realizowana w ramach projektu „Zakupi montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska”.Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi PriorytetowejIV, Działanie – Energia przyjazna środowisku 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 2018/S 203-461780
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
'."   "; echo " Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu"; ?>
 
 

Informacja z dnia 2018.10.04
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kępie Gosteckiej
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Kępie Gosteckiej mająca na celu przystosowanie obiektu na rzecz kultywowania i edukacji w zakresie dziedzictwa rybackiego
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 632341-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
'."   "; echo " Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu"; ?>
 
 

Informacja z dnia 2018.10.04
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Łaziska
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Łaziska, mająca na celu przystosowanie obiektu na rzecz kultywowania i edukacji w zakresie dziedzictwa rybackiego
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 632337-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
'."   "; echo " Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu"; ?>
 
 

Informacja z dnia 2018.08.06
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej wraz z instalacją pomp ciepła
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, gmina Łaziska. Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, bez poddasza użytkowego. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej oraz elementów prefabrykowanych. Dojazd do budynku wjazdem istniejącym z drogi utwardzonej. Wykonanie remontu i ocieplenia ma na celu poprawienie stanu technicznego przegród zewnętrznych, dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy, znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń, oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzania pomieszczeń.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 599866-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
'."   "; echo " Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu"; ?>
 
 

Informacja z dnia 2018.08.01
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Ochotnicza Straż Pożarna w Lesie Dębowym: Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesie Dębowym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesie Dębowym. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 597706-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
'."   "; echo " Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu"; ?>
 
 

Informacja z dnia 2018.07.19
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Ochotnicza Straż Pożarna w Lesie Dębowym: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA z napędem 4x4 dla OSP Las Dębowy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesie Dębowym. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część do niniejszej SWIZ.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 591616-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
'."   "; echo " Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu"; ?>
 
 

Informacja z dnia 2018.06.15
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej wraz z instalacją pomp ciepła
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, gmina Łaziska. Wykonanie remontu i ocieplenia ma na celu: poprawienie stanu technicznego przegród zewnętrznych, dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy, znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń, oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzania pomieszczeń.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 574202-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
'."   "; echo " Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu"; ?>
 
 

Informacja z dnia 2018.06.11
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy zaproszenie do składania ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
 
 

Informacja z dnia 2018.03.21
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Dostawa żużla stalowniczego na remont dróg gminnych w Gminie Łaziska.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żużla stalowniczego w ilości ok. 4 000 ton na remont dróg gminnych o granulacji 0-31,5 mm (siwy) pochodzący z bieżącej produkcji. Dostarczony żużel musi być dopuszczony do utwardzania powierzchni terenów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metale, drut, gwoździe, itp.)
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 534430-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
'."   "; echo " Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu"; ?>
 
 

Informacja z dnia 2018.02.27
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Modernizacja drogi gminnej nr 108142L w miejscowości Piotrawin od km 0+000 do km 0+235 o długości 235 m.b.
Przedmiotem zamówienia jest: "Modernizacja drogi gminnej nr 108142L w miejscowości Piotrawin od km 0+000 do km 0+235 o długości 235 m.b. (działka nr ew.18)" Zakres robót obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze D.01.00.00.00; - podbudowy D.04.00.00; - nawierzchnie D.05.00.00.00; utwardzone kruszywem pobocza D.05.02.00.00
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 524318-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
'."   "; echo " Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu"; ?>
 
 

Informacja z dnia 2018.02.22
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrawin Kolonia, droga gminna nr 108145L - etap pierwszy długości 1104,50 m.b.
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrawin Kolonia, droga gminna nr 108145L - etap pierwszy długości 1104,50 m.b. Zakres robót obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze D.01.00.00.00; - podbudowy D.04.00.00; - nawierzchnie D.05.00.00.00; utwardzone kruszywem pobocza D.05.02.00.00; wykonanie oznakowania pionowego drogi D.07.02.00.00
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 521867-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
'."   "; echo " Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu"; ?>
 
 

Informacja z dnia 2018.01.17
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrawin Kolonia, etap drugi długości 1032 m.b.
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrawin Kolonia, droga gminna nr 108145L - etap drugi długości 1032 m.b. Zakres robót obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze D.01.00.00.00; - podbudowy D.04.00.00; - nawierzchnie D.05.00.00.00; utwardzone kruszywem pobocza D.05.02.00.00; wykonanie oznakowania pionowego drogi D.07.02.00.00
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 506814-N-2018
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
'."   "; echo " Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu"; ?>
 
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
 
Informacje o przetargach z poprzednich lat możesz zobaczyć wybierając z poniższego wykazu:
 
 
Do góry strony
 
 
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006