U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas
'; ?>
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Zezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
'." ".'
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2019.04.13
0) { $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; copy ($licz , $licz.bak); } else { copy ($licz.bak , $licz); $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; } $file=fopen($licz, "w"); flock($file, 2); fwrite($file, $ile); flock($file, 3); fclose($file); copy ($licz , $licz.bak); echo "Strona wyświetlona ".($ile)." razy"; ?>
 
Infrastruktura techniczna w Gminie Łaziska
 
 
Komunikacja:
Na terenie gminy nie ma dróg krajowych a powiązanie z nimi następuje poprzez sieć dróg powiatowych i wojewódzkich. Najważniejszym szlakiem komunikacyjnym w gminie jest droga wojewódzka – Kamień – Opole Lubelskie – Chodel, dalej w kierunku Lublina. Długość dróg utwardzonych w gminie wynosi 133,3 km. Stan techniczny dróg wojewódzkich i powiatowych, na terenie gminy Łaziska, nie jest wystarczająco dobry, choć dodać należy, że stan ten ulega stałej poprawie.   15 października 2015 został oddany do publicznego użytkowania most na Wiśle, nieco wcześniej nowa nitka drogi wojewódzkiej  DW 747, stanowiąca wygodne połączenie pomiędzy województwem lubelskim i mazowieckim.
 
 
Zaopatrzenie w wodę:
Na terenie gminy zlokalizowanych jest pięć hydroforni: Braciejowice, Kamień-Kolonia, Kępa Gostecka, Wojciechów, Zgoda. Stacje uzdatniania wody znajdują się w Braciejowicach oraz w Kępie Gosteckiej. W okresach wiosennych i letnich występuje niedobór wody spowodowany gwałtownym występującym w jednym czasie zapotrzebowaniem wody do zabiegów chemicznych w uprawach polowych. Długość czynnej sieci rozdzielczej bez przyłączy wynosi 91,38 km, przyłączonych jest do sieci 1598 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W ciągu roku pobór wody wynosi 216 261 m3 (na dzień 2015.12.31)
 
 
Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych:
Obecnie w gminie nie ma sieci kanalizacyjnej. Oczyszczanie przewiduje się poprzez zastosowanie następujących modeli układów kanalizacyjnych:
 ● kanalizacji indywidualnych;
 ● kanalizacji zakładowych;
 ● kanalizacji zbiorczych;
Ścieki przewożone są do oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim i w Kluczkowicach
 
 
Zaopatrzenie w ciepło:
Ustala się, że źródłem zaopatrzenia w ciepło winny być paliwa niskoemisyjne. Niezbędne jest przy tym racjonalizacja systemów grzewczych w obiektach istniejących i nowobudowanych. Do czasu budowy sieci gazowej dotychczasowym źródłem pozyskiwania energii dla potrzeb grzewczych, przygotowania posiłków i ciepłej wody użytkowej jest paliwo stałe (węgiel, drewno opałowe), gaz propan-butan i oleje grzewcze
 
 
Zaopatrzenie w gaz:
Gmina Łaziska, podobnie jak sąsiednie gminy powiatu opolskiego tj. gmina Wilków, Karczmiska nie posiada sieci gazowej. Zdecydowana większość zabudowy wiejskiej jak również obiektów użyteczności publicznej bazuje obecnie w ciepłownictwie na paliwach stałych takich jak: węgiel, drewno opałowe. Nieliczne gospodarstwa domowe korzystają z gazu propan – butan, oleju opałowego. Te pierwsze instalacje wyposażone są w specjalne zbiorniki napełniane okresowo z cystern samochodowych gazem płynnym. 
 
 
Elektroenergetyka:
Jako podstawę zaopatrzenia wsi w energię elektryczną przyjęto system sieci niskiego i średniego napięcia w wykonaniu napowietrznym, a w strefach zwartej zabudowy usługowej przewiduje się sieć kablową.
 
 
Telekomunikacja:
W gminie Łaziska przewodową sieć telekomunikacyjną obsługuje tylko jedna firma tj. „ORANGE Polska S.A. Pojemność zainstalowanej automatycznej centrali telefonicznej jest wykorzystana w 89,3%. Teren gminy jest w pełnym zasięgu sieci telefonii bezprzewodowej operatorów prowadzących działalność w naszym kraju. Na terenie gminy przebiega sieć szerokopasmowa (szkieletowo-dystrybucyjna), realizowana w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej". Przygotowane są dwa węzły dostępowe pod instalacje operatorów (Łaziska i Braciejowice).
 
 
Do góry Do góry strony Do góry
 
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006