U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas
'; ?>
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Zezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
'." ".'
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2019.04.13
0) { $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; copy ($licz , $licz.bak); } else { copy ($licz.bak , $licz); $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; } $file=fopen($licz, "w"); flock($file, 2); fwrite($file, $ile); flock($file, 3); fclose($file); copy ($licz , $licz.bak); echo "Strona wyświetlona ".($ile)." razy"; ?>
Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Łaziska
 
Gminna Biblioteka i Dom Kultury
 
Zasadniczym celem działania GBiDK jest prowadzenie działalności bibliotecznej w formie gminnej biblioteki publicznej oraz prowadzenie działalności kulturalnej, w szczególności poprzez zapewnienie mieszkańcom dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz tworzenie społeczeństwu gminy warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
GBiDK służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnieniu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań GBiDK należy:
- Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.
- Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
- Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
- Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami kultury i organizacjami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych oraz kulturalnych społeczności lokalnej.
- Upowszechnianie w rożnych formach wiedzy, kultury i rozrywki.
GBiDK może podejmować inne potrzebne do zaspokajania potrzeb kulturalnych, czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy.
 
Telefon do jednostki - 81 828 90 12
Biuletyn Informacji Publicznej jednostki...
 
Gminny Zespół Obsługi Szkół
 
Zespół prowadzi obsługę finansową, ekonomiczną i organizacyjną szkół podstawowych, w tym prowadzonych oddziałów przedszkolnych i gimnazjum.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
- obsługa finansowo-księgową, w tym prowadzenie rachunkowości i nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków przez placówki oświatowe,
- opracowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych we współpracy z placówkami oświatowymi,
- sprawozdawczość oświatowa,
- inwentaryzacja składników majątku,
- organizowanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom oświaty, prowadzenie ewidencji danych o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, 
- prowadzenie archiwizowanie dokumentacji,
- organizowanie dostępności sieci szkolnej przez zapewnienie dowozu i odwozu uczniów do szkół,
- współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie sporządzania rocznych arkuszy organizacyjnych, w tym wnioskowanie i wnoszenie uwag do projektów rocznych arkuszy organizacyjnych szkół,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie realizacji zadań oświatowych,
- współdziałanie z kuratorium Oświaty i instytucjami oświatowo-kulturalnymi.

Telefon do jednostki - 81 827 69 26
Biuletyn Informacji Publicznej jednostki...
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Łaziska, działającą na zasadach jednostki budżetowej, powołaną w celu sprawowania pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę.
Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wójta Gminy Łaziska.
Ośrodek realizuje zadania w sprawach przekazanych Ośrodkowi na podstawie upoważnienia Wójta Gminy zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tych sprawach przez Wójta Gminy.

1. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą w szczególności:
 1) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
 2) Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 3) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz planowanie potrzeb w tym zakresie.
 4) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych przepisach prawa. 
 5) Realizacja zadań wynikających z rządowych i samorządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin. 
 6) Kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej i zakładów leczniczych.
 7) Inspirowanie i koordynowanie działalności instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych oraz współdziałanie z nimi w sprawach rozwoju różnych form z zakresu pomocy społecznej.
 8) Opracowywanie informacji z zakresu pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych.
3. Ośrodek może podejmować inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z potrzeb gminy.

Telefon do jednostki - 81 828 90 78
Biuletyn Informacji Publicznej jednostki...
 
Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza
 
Uwaga: Decyzją Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2007 (zobacz... ) jednostka została zlikwidowana
 
Do podstawowych celów Świetlicy należy: 
- wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
- udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych i które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju, 
- zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
- zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci i stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia. 

Świetlica w realizacji swoich celów i zadań współpracuje z:
- rodzinami dzieci i ich opiekunami prawnymi, 
- szkołami i innymi placówkami oświatowymi, 
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łaziskach, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim i innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, 
- sądami rodzinnymi, 
- stowarzyszeniami i innymi organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci,
- innymi osobami i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym. 

Do zadań Świetlicy należy w szczególności:
- zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości ,
- stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce oraz w pokonywaniu trudności szkolnych,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego: zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,
- dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, 
- pomoc socjalna i poradnictwo rodzinne mające na celu wspieranie i umacnianie rodziny oraz umożliwienie jej przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, 
- dożywianie dzieci,
- organizowanie zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych i logopedycznych, 
- indywidualne programy korekcyjne,
- organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem.

W realizacji swoich zadań Świetlica kieruje się:
- dobrem dziecka,
- życzliwością i podmiotowym traktowaniem dzieci, 
- dążeniem do zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
- potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
- koniecznością wspierania rozwoju dzieci przez umożliwianie im kształcenia, rozwój ich zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych. 

 Do góry strony

[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata] [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006