U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas
'; ?>
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
'." ".'
 

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2019.04.13
str = strval($n); else $this->str = $n; $this->length = strlen($this->str)-1; $this->modulo = 3; $this->char = ' '; } private function reverse($str) { $this->str_with_gaps = ""; $n = strlen($str); while($n--) $this->str_with_gaps .= $str[$n]; } private function change_mod($n) { $this->modulo = $n; } private function change_char($c) { $this->char = $c; } private function make_gaps() { $tmp = ""; for ($i=0; $i <= $this->length; $i++) { if ( !($i % $this->modulo) && $i) $tmp .= $this->char; $tmp .= $this->str[$this->length-$i]; } $this->reverse($tmp); } public function get_length() { return $this->length; } public function get_number($mod=3, $char=" ") { if ($mod != $this->modulo) $this->change_mod($mod); if ($char != $this->char) $this->change_char($char); $this->make_gaps(); return $this->str_with_gaps; } }; // end class $licz = "licznik.txt"; $bonuspromocyjny = rand(1 , 3); if(file_exists($licz) && filesize($licz) > 0) // sprawdza, czy plik istnieje { $file=fopen($licz, "r"); // otwiera plik flock($file, 1); // blokuje plik $ile=fgets($file, 100); // odczytuje wartość flock($file, 3); // odblokowuje plik fclose($file); // zamyka plik $ile++; // zwiększa wartość o 1 $ile = $ile + $bonuspromocyjny; copy ($licz , $licz.bak); //tworzy plik archiwalny licznika } else { copy ($licz.bak , $licz); $file=fopen($licz , "r"); // otwiera plik archiwalny flock($file, 1); // blokuje plik $ile=fgets($file, 100); // odczytuje wartość flock($file, 3); // odblokowuje plik fclose($file); // zamyka plik $ile++; // zwiększa wartość o 1 $ile = $ile + $bonuspromocyjny; } $file=fopen($licz, "w"); // otwiera plik do zapisu flock($file, 2); // blokuje do zapisu fwrite($file, $ile); // zapisuje wartość flock($file, 3); // odblokowuje plik fclose($file); // zamyka plik $liczba=$ile; $o_liczba = new number($liczba); echo "Strona wyświetlona ". $o_liczba->get_number(3, ' ')." razy"; // http://webmade.org/porady/formatowanie-dlugich-liczb.php ?>
 
Informacje Urzędu Gminy. EPUAP
 
 
 
 
Czym jest ePUAP

ePUAP czyli elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest portalem Internetowym, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.
ePUAP stwarza obywatelom szybszy i bardziej dogodny kontakt z urzędami. Jest pomostem do świata administracji, oferując zestaw elementarnych usług, umożliwiających instytucjom publicznym tworzenie i udostępnianie usług publicznych za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.
Platforma ePUAP i oferowany za jej pośrednictwem dostęp do usług publicznych w postaci elektronicznej, w jednym punkcie, to duża oszczędność czasu oraz zwiększenie produktywności, zapewnienie elastyczności dostępu do danej instytucji, automatyzacja usług publicznych, możliwość wstępnej weryfikacji błędów, dostęp do usług publicznych w Internecie w jednym miejscu.
 
 
Warunki korzystania z portalu

W celu skorzystania z możliwości jakie daje ePUAP, należy posiadać na tej platformie własne konto z założonym profilem zaufanym. Dodatkową zaletą posiadania własnego konta jest elektroniczna skrzynka podawcza, która umożliwi Państwu komunikację z organami administracji publicznej, między innymi z urzędnikami naszego Urzędu Gminy. Posiadacze elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego, mogą wnioskować o wydanie zaświadczeń w postaci elektronicznej.

Nasz urząd, zgodnie z wymaganiami prawa,udostępnia Panstwu Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. [ESP]
Jeśli spełniają Państwo wymagania przedstawione powyżej i chcą skorzystać z usługi ESP, prosimy kliknąć w poniższy link

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 10 MB.
3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

Format danych Zastosowanie formatu
.doc sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
.docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
.gif grafika rastrowa
.jpg (.jpeg) grafika rastrowa
.ods arkusz kalkulacyjny
.odt sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
.pdf sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
.png grafika rastrowa
.rtf sformatowany tekst
.svg grafika wektorowa
.tif (.tiff) grafika rastrowa
.txt niesformatowany tekst
.xls arkusz kalkulacyjny
.xlsx arkusz kalkulacyjny
.xml sformatowany tekst
Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Adres naszej skrytki na platformie EPUAP: /4h106svgyr/skrytka

Usługi umożliwiają złożenie skargi lub wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 227 KPA przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami KPA . Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze.

Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 KPA, mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda. Usługa nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek.
 
 
Ogólne informacje o profilu zaufanym:
Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl , wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.
Aby uzyskać profil zaufany należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP, z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów (czyli trzeba się będzie jedyny raz udać się do odpowiedniego punktu) – ich lista jest dostępna w systemie ePUAP . W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.
Jeśli masz bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym uzyskanie profilu zaufanego jest jeszcze łatwiejsze. Wystarczy zalogować się na portalu ePUAP, aałłożyć konto, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego i potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego.
 
 
Ogólne informacje o elektronicznie podpisanych dokumentach:
Dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym traktuje się tak jak podpisane dokumenty papierowe zgodnie z art. 5   Ustawy o podpisie elektronicznym. (Dz.U. 2001 nr 130, poz 1450)
Utworzony dokument w postaci pliku może być podpisany w dwojaki sposób:
 ●  przez podpis połączony z plikiem (dokumentem). W tym przypadku jeden dokument wytworzony za pomocą alikacji np MS Word będzie miał rozszerzenie .doc.xades
 ●  przez podpis oddzielony od pliku (dokumentu). W tym przypadku powstaną dwa pliki. Jeden (z MS Worda) będzie miał rozszerzenie .doc, drugi- z podpisem do pierwszego dokumentu, rozszerzenie .xades
Jeżeli istnieje dokument podpisany podpisem połączonym z dokumentem (plikiem) wówczas należy użyć właściwej dla producenta podpisu aplikacji (programu) i odłączyć podpis od dokumentu. W wyniku tej operacji otrzyma się dwa pliki - jednym jest dokument, drugim jest podpis elektroniczny dla wspomnianego dokumentu. Aplikacje do odłączenia podpisu od dokumentu i innych operacji związanych z podpisem elektronicznym, znajdują się na stronach producentów np. firma Unizeto Technologies SA (od 1 kwietnia 2016 roku firma Unizeto Technologies S.A. stała się częścią Asseco Data Systems SA), z której usług korzysta nasz Urząd znajdują się  na stronie Certum.pl
Witryna Certum.pl zawiera również instrujcję jak postępować z dokumentami podpisanymi lektronicznie   kliknij i zobacz...
 
Jak wysłać dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym:
Instrukcja przygotowania i wysłania dokumentu podpisanego znajduje się pod tym linkiem Klikni, otwórz, zapoznaj się...
 
Poniżej prezentujemy wybrane linki do Urzędów, z których my korzystamy najczęściej:
  Wykaz spraw realizowanych przez Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Urząd Wojewódzki w Lublinie - pismo ogólne   [/luwwlublinie/ezd]
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - pismo ogólne   [/umwlwl/SkrytkaESP]
  Urząd Wojewódzki w Lublinie - sprawozdawczość budżetowa   [/luwwlublinie/sprawozdania]
  Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie - sprawozdawczość budżetowa  [/3plt0k9t14/skrytka]
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie   [/RIO-Lublin/sprawozdania]
  MSW - pismo ogólne   [/MSWIA/SkrytkaESP] [/MSWIA/domyslna]
  MAiC - pismo ogólne   [/MAiC/pisma]
 
 
 
  Powrót do poprzedniej strony
 
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006