U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas
'; ?>
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Zezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
'." ".'
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2019.04.13
0) { $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; copy ($licz , $licz.bak); } else { copy ($licz.bak , $licz); $file=fopen($licz, "r"); flock($file, 1); $ile=fgets($file, 100); flock($file, 3); fclose($file); $ile++; $ile = $ile + $los; } $file=fopen($licz, "w"); flock($file, 2); fwrite($file, $ile); flock($file, 3); fclose($file); copy ($licz , $licz.bak); echo "Strona wyświetlona ".($ile)." razy"; ?>
 
Przyroda Gminy Łaziska
 
 
 
W obszarze gminy Łaziska występuje wiele elementów środowiska cennych przyrodniczo. Najbardziej wartościowe elementy o dużej atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej są objęte ochroną:

- Wrzelowiecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną,
- Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
- Rezerwat “Wyspy Gnizdkowskie” wraz z otuliną,
- zespół przyrodniczo-krajobrazowy “Las Powiślański - Grodzisko Chodlik”, “Las Grodzieński” i “Skarpa Nadwiślańska”,
- lasy ochronne,
- korytarz ekologiczny doliny rzeki Wisły

 
-  strefy ochronne ujęć wód podziemnych.
 
 
Wrzelowiecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną:
 
Południowa część naszej Gminy włączona została do obszaru Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.
 
 
Na obszarze parku krajobrazowego obowiązuje szczególna ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego w harmonii z funkcjonowaniem osadnictwa, usług i rzemiosła nieuciążliwego, gospodarki rolnej, leśnej, wodnej oraz rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego wraz z - niekolidującą z ochrona środowiska - obsługą tych dziedzin gospodarki. Na obszarze parku należy chronić i wzbogacać różnorodność biologiczną i krajobrazową.
 
 
Lasy ochronne 
 
 
 
W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób zapewniający ciągłe spełnianie przez nie celów, dla których zostały wydzielone, w szczególności poprzez:

a) zachowanie trwałości lasów w drodze:
-dbałości o stan zdrowotny i sanitarny lasów;
-preferowanie naturalnego odnowienia lasu;
-ograniczania regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowienia lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów nieleśnych;
-ograniczania trwałego odwadniania bagien śródleśnych do przypadków, w których wyniki przeprowadzonych badań i ekspertyz wykluczają niekorzystny wpływ tego zabiegu na stosunki wodne w lasach ochronnych;

b) zagospodarowanie i ochronę lasów poprzez:
-kształtowania struktury gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności biologicznej i zwiększania odporności lasu na czynniki destrukcyjne;
-stosowania indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony poszczególnych drzewostanów;
-ustalania etatu cięć według potrzeb hodowlanych lasu;
-ograniczania stosowania zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk leśnych oraz prowadzenia ścinki drzew, zrywki i wywozu drewna w sposób zapewniający w maksymalnym stopniu ochronę gleby i roślinności leśnej;
- zakaz pozyskiwania żywicy i karpiny.
 
 
Ochrona wód podziemnych
 
 
 
 
 
Wydzielenie obszarów chronionych ma na celu powstrzymanie postępującej degradacji wód podziemnych i zachowanie czystych wód do wykorzystania w przyszłości.
 
 
 
 
Jeśli chcesz lepiej poznać piękno naszej Gminy - zapraszamy do naszej galerii, w której w albumie "Nasza okolica" lepiej poznasz uroki naszych miejscowości
 
 
 
 
 
Do góry do góry strony Do góry
 
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006