U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 18 stycznia 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2016.09.20
Strona wyświetlona 412402 razy
Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Łaziska
 
Gminna Biblioteka i Dom Kultury
 
Zasadniczym celem działania GBiDK jest prowadzenie działalności bibliotecznej w formie gminnej biblioteki publicznej oraz prowadzenie działalności kulturalnej, w szczególności poprzez zapewnienie mieszkańcom dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz tworzenie społeczeństwu gminy warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
GBiDK służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnieniu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań GBiDK należy:
- Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.
- Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
- Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
- Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami kultury i organizacjami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych oraz kulturalnych społeczności lokalnej.
- Upowszechnianie w rożnych formach wiedzy, kultury i rozrywki.
GBiDK może podejmować inne potrzebne do zaspokajania potrzeb kulturalnych, czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy.
 
Telefon do jednostki - 81 828 90 12
Biuletyn Informacji Publicznej jednostki...
 
Gminny Zespół Obsługi Szkół
 
Zespół prowadzi obsługę finansową, ekonomiczną i organizacyjną szkół podstawowych, w tym prowadzonych oddziałów przedszkolnych i gimnazjum.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
- obsługa finansowo-księgową, w tym prowadzenie rachunkowości i nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków przez placówki oświatowe,
- opracowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych we współpracy z placówkami oświatowymi,
- sprawozdawczość oświatowa,
- inwentaryzacja składników majątku,
- organizowanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom oświaty, prowadzenie ewidencji danych o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, 
- prowadzenie archiwizowanie dokumentacji,
- organizowanie dostępności sieci szkolnej przez zapewnienie dowozu i odwozu uczniów do szkół,
- współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie sporządzania rocznych arkuszy organizacyjnych, w tym wnioskowanie i wnoszenie uwag do projektów rocznych arkuszy organizacyjnych szkół,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie realizacji zadań oświatowych,
- współdziałanie z kuratorium Oświaty i instytucjami oświatowo-kulturalnymi.

Telefon do jednostki - 81 827 69 26
Biuletyn Informacji Publicznej jednostki...
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Łaziska, działającą na zasadach jednostki budżetowej, powołaną w celu sprawowania pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę.
Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wójta Gminy Łaziska.
Ośrodek realizuje zadania w sprawach przekazanych Ośrodkowi na podstawie upoważnienia Wójta Gminy zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tych sprawach przez Wójta Gminy.

1. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą w szczególności:
 1) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
 2) Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 3) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz planowanie potrzeb w tym zakresie.
 4) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych przepisach prawa. 
 5) Realizacja zadań wynikających z rządowych i samorządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin. 
 6) Kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej i zakładów leczniczych.
 7) Inspirowanie i koordynowanie działalności instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych oraz współdziałanie z nimi w sprawach rozwoju różnych form z zakresu pomocy społecznej.
 8) Opracowywanie informacji z zakresu pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych.
3. Ośrodek może podejmować inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z potrzeb gminy.

Telefon do jednostki - 81 828 90 78
Biuletyn Informacji Publicznej jednostki...
 
Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza
 
Uwaga: Decyzją Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2007 (zobacz... ) jednostka została zlikwidowana
 
Do podstawowych celów Świetlicy należy: 
- wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
- udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych i które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju, 
- zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
- zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci i stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia. 

Świetlica w realizacji swoich celów i zadań współpracuje z:
- rodzinami dzieci i ich opiekunami prawnymi, 
- szkołami i innymi placówkami oświatowymi, 
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łaziskach, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim i innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, 
- sądami rodzinnymi, 
- stowarzyszeniami i innymi organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci,
- innymi osobami i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym. 

Do zadań Świetlicy należy w szczególności:
- zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości ,
- stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce oraz w pokonywaniu trudności szkolnych,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego: zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,
- dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, 
- pomoc socjalna i poradnictwo rodzinne mające na celu wspieranie i umacnianie rodziny oraz umożliwienie jej przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, 
- dożywianie dzieci,
- organizowanie zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych i logopedycznych, 
- indywidualne programy korekcyjne,
- organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem.

W realizacji swoich zadań Świetlica kieruje się:
- dobrem dziecka,
- życzliwością i podmiotowym traktowaniem dzieci, 
- dążeniem do zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
- potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
- koniecznością wspierania rozwoju dzieci przez umożliwianie im kształcenia, rozwój ich zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych. 

 Do góry strony

[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata] [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006